vida

vida

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.พ. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 พ.ย. 2565

| 988 view

            แจ้งความสโมสรสราญรมย์

            ที่   4/2563

เรื่อง   นางจิดาภา  พูลมี  ข้าราชการบำนาญ  ถึงแก่กรรม

  ..........................................

 

ด้วยสโมสรสราญรมย์ได้รับแจ้งว่า นางจิดาภา  พูลมี  ข้าราชการบำนาญ   ถึงแก่กรรม   ตั้งศพบำเพ็ญกุศล  ณ  ศาลา 4   วัดคงคา อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

สโมสรสราญรมย์ขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้

                     วันที่ 27 – 29  กุมภาพันธ์  2563   

                     19.00 น.  -  สวดพระอภิธรรม  

         

                    วันที่ 1  มีนาคม  2563

                    16.00 น.  -  พิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุ วัดคงคา

 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน     

 

                                                                                  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                                                                                  สโมสรสราญรมย์

                                                                                                29 กุมภาพันธ์ 2563