แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ครั้งที่ 2/2563

แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ครั้งที่ 2/2563

11 ก.พ. 2563

562 view

            แจ้งความสโมสรสราญรมย์

            ที่   2/2563

เรื่อง   นางหล่ำ  ประเสริฐสุข   มารดาของ นายชูเกียรติ  ประเสริฐสุข

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ถึงแก่กรรม

  ..........................................

 

                    ด้วยสโมสรสราญรมย์ได้รับแจ้งว่า นางหล่ำ  ประเสริฐสุข   มารดาของ นายชูเกียรติ  ประเสริฐสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ถึงแก่กรรม   ตั้งศพบำเพ็ญกุศล  ณ  ศาลาเจริญสุข  วัดคลองปลัดเปรียง  จังหวัดสมุทรปราการ  สโมสรสราญรมย์ขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้

                   วันที่ 7 – 12  กุมภาพันธ์  2563  (งดสวดวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากเป็นวันมาฆบูชา)

                   19.00 น.  -  สวดพระอภิธรรม            

 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน  

    ฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                                                                                                       สโมสรสราญรมย์

                                                                                                                       7 กุมภาพันธ์ 2563