แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ครั้งที่ 3/2563

แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ครั้งที่ 3/2563

12 ก.พ. 2563

573 view

  แจ้งความสโมสรสราญรมย์

            ที่   3/2563

เรื่อง  นางสนธยา บุรณศิริ มารดาของนายนนทศิริ บุรณศิริ

       อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ถึงแก่กรรม

   .........................................

 

                   ด้วยสโมสรสราญรมย์ได้รับแจ้งว่า นางสนธยา บุรณศิริ มารดาของนายนนทศิริ บุรณศิริอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ถึงแก่กรรม ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สโมสรสราญรมย์ขอแจ้งกำหนดการ ดังนี้

                  

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ ศาลา ๕

เวลา ๑๗.๐๐ น.           พิธีรดน้ำศพ

เวลา ๑๘.๓๐ น.           สวดพระอภิธรรมศพ

 

วันที่ ๑๓ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศาลา 7

เวลา ๑๙.๐๐ น.           สวดพระอภิธรรมศพ

                

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน