รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

20 ก.พ. 2563

1,801 view
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
 
ที่ประชุมเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนและความจำเป็นที่เพิ่มขึ้นต่อความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จากการที่ประเทศอาเซียนและจีนมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวและเป็นคู่ค้าที่สำคัญของกันและกัน รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญและมาตรการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ขององค์การอนามัยโลกในการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
 
ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมาตรการรับมือของแต่ละประเทศ โดยเน้นย้ำความสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและโปร่งใส สนับสนุนให้มีความร่วมมือทางเทคนิค การวิจัยและพัฒนามากยิ่งขึ้น อีกทั้งพัฒนาการสื่อสารข้อมูลท่ามกลางการแพร่กระจายของข่าวลวงเพื่อให้สาธารณชนรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
 
ที่ประชุมแสดงความเชื่อมั่นต่อการดำเนินการของจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในขณะเดียวกัน จีนซาบซึ้งในน้ำใจไมตรีและการสนับสนุนความช่วยเหลือจากประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งรวมถึงสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และวีดิทัศน์ให้กำลังใจจากนายกรัฐมนตรีของไทย อีกทั้งชื่นชมบุคลากรการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายกักกันโรค รวมทั้งบุคลากรอื่น ๆ ที่ได้ทำงานอย่างกล้าหาญในแนวหน้าเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรค
 
ในการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน ร่วมรับรองถ้อยแถลงของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งเห็นพ้องให้ดำเนินการใน ๙ แนวทางสำคัญ คือ (๑) การเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในประเด็นต่าง ๆ ในเวลาที่เหมาะสม  (๒) เสริมสร้างความร่วมมือภายใต้กลไกที่อาเซียนมีบทบาทนำและร่วมมือกับภาคีนอกภูมิภาคในการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกด้าน (๓) เสริมสร้างความร่วมมือด้านการสื่อสารต่อสาธารณชน และการมีส่วนร่วมและการตั้งรับของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารกี่ยวกับสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ถูกต้องและครบถ้วน (๔) เสริมสร้างการหารือเชิงนโยบายและการแลกเปลี่ยนพัฒนาการล่าสุดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ผ่านกลไกที่มีอยู่แล้ว อาทิ การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน-จีน และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีน ด้านการพัฒนาสาธารณสุข (๕) ดำเนินงานร่วมกันในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคโนโลยีระหว่างกัน (๖) บรรเทาผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของสินค้าทางการแพทย์ที่เป็นที่ต้องการเร่งด่วน และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายาและวัคซีน (๗) สนับสนุนกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยเฉพาะ MSMEs ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นต้น (๘) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการพัฒนาสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และ (๙) มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นพ้องให้นำเรียนผลการประชุมดังกล่าวให้ผู้นำของแต่ละประเทศทราบ และยินดีหากผู้นำอาเซียน-จีนจะให้แนวทางหรือข้อเสนอเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือ หรือมีการหารือระดับผู้นำในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ