ประกาศกองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเตรียมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศ พ.ศ. ...

ประกาศกองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ ที่ ๓/๒๕๖๓ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเตรียมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศ พ.ศ. ...

5 มี.ค. 2563

23 view

เอกสารประกอบ

bulletin-20200305-101424-882690.pdf