งานเสวนา “รู้ทัน TPP จากมุมมองนักวิชาการ”

งานเสวนา “รู้ทัน TPP จากมุมมองนักวิชาการ”

3 ก.พ. 2559

2,627 view
            กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะจัดงานเสวนาในหัวข้อ “รู้ทัน TPP จากมุมมองนักวิชาการ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องนราธิป โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กล่าวเปิดงานเสวนาและเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
 
            งานเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแง่มุมต่าง ๆ ของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership: TPP) แก่ผู้ที่สนใจ ผ่านมุมมองนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาการศึกษา อาทิ ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี (บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี) ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ (TDRI) ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์ (TDRI) และ ดร.วรรณพร 
 
            เตชะไกศิยวณิช (มหาวิทยาลัยมหิดล) ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่ไทยจะได้หรือเสียประโยชน์อย่างไร จากการเข้าร่วม TPP ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ ประเด็นผลกระทบด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนภาพรวมข้อบทการลงทุน TPP ในด้านการเปิดเสรี (liberalization) การคุ้มครองการลงทุน และการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (ISDS)
 
            ในการนี้ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ โดยแจ้งชื่อผ่านใบสมัครตามไฟล์แนบทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๖๔๓ ๕๒๔๗ หรืออีเมลthaieufta_investment@mfa.go.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๔๒๓๕ หรือ ๑๔๒๕๗ ในเวลาราชการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ