กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่คณะผู้แทนจากราชอาณาจักรตองกา

กระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่คณะผู้แทนจากราชอาณาจักรตองกา

28 ธ.ค. 2559

2,226 view

             เมื่อระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่คณะผู้แทนจากราชอาณาจักรตองกา จำนวน ๑๑ ราย โดยมีนาย Ratu Tevita Kapaiwai Uluilakeba Mara, Deputy Private Secretary to His Majesty the King of Tonga เป็นหัวหน้าคณะจากฝ่ายตองกา ทั้งนี้ กิจกรรมศึกษาดูงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปปรับใช้แก่เกษตรกรในตองกาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ

           คณะผู้แทนจากตองกาได้เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาต่าง ๆ อาทิ การเกษตรทฤษฎีใหม่ การแก้ไขปัญหาดินอย่างยั่งยืน การพัฒนาดินเพื่อการเกษตรกรรม เทคโนโลยีการเกษตร การอบรมทักษะงานฝีมือ การพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่ชายฝั่งทะเล และการประมงอย่างยั่งยืนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการศึกษาทดลองแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี