ผลการประชุมคณะทำงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อยกร่างแผนแม่บทยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ ๓

ผลการประชุมคณะทำงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อยกร่างแผนแม่บทยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ ๓

11 ก.ค. 2561

183 view

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายนิกรเดช พลางกูร รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อยกร่างแผนแม่บทยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ ๓ (3rd Meeting of the Working Group on Drafting the ACMECS Master Plan) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศสมาชิก และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างกำหนดการการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ ๘ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ และหัวข้อการประชุม คือ “Towards an Integrated and Connected Mekong Community” รวมทั้งได้ให้ความเห็นชอบร่างกำหนดการ ACMECS CEO Forum ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ “Connecting our Future: Enhancing ACMECS Cooperation and Integration”

ในส่วนของการพิจารณาร่างแผนแม่บท ACMECS ที่ประชุมสามารถตกลงเนื้อหาได้เกือบทั้งหมด และจะนำเสนอให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ACMECS (ACMECS SOM) พิจารณาในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมระดับผู้นำในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ รับรองต่อไป ทั้งนี้ โดยที่แผนงานและโครงการ ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แนบท้ายแผนแม่บท ACMECS มีจำนวนมาก และถือเป็นเอกสารที่ยังปรับปรุงแก้ไขได้ (Living document) ที่ประชุมจึงเห็นชอบต่อข้อเสนอของไทยในการจัดลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท ซึ่งในระยะ ๑ - ๒ ปีแรกจะเน้นโครงการส่งเสริมความเชื่อมโยงตามระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก (East West Economic Corridor - EWEC) และแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor - SEC) โดยให้พัฒนาทั้ง ๓ ด้านหรือ ๓ เสา ได้แก่ (๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Hardware) เช่น คมนาคม ดิจิทัล และพลังงาน (๒) ด้านโครงการเชื่อมโยงกฎระเบียบ การค้า การลงทุน การระดมทุน (Software) และ (๓) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ไปตามแนวระเบียงเศรษฐกิจทั้งสอง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบที่จะให้ประเทศซึ่งดำรงตำแหน่งประธาน ACMECS ในแต่ละปี จัดการประชุมคณะกรรมการประสานงาน (Coordinating Committee) ๓ เสาภายใต้แผนแม่บทฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ก่อนการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ACMECS หรือตามที่เห็นสมควร รวมทั้งได้เห็นชอบต่อรูปแบบและสารัตถะของร่างปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ที่ไทยยกร่าง ซึ่งประเทศสมาชิกจะนำไปพิจารณาเพิ่มเติมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ