ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8

ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8

11 ก.ค. 2561

384 view

ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2561  โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้มีการประชุม ACMECS CEO Forum ระหว่างผู้นำประเทศ ACMECS กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และภาคเอกชน และในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำของประเทศสมาชิกทั้ง 5 ประเทศ ประกอบด้วยสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อูวินมยิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ รวมทั้งดาโต๊ะ ปาดูกา ลิม จ็อก ฮอย เลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมด้วย

การประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 มีหัวข้อว่า “การก้าวสู่ประชาคมแม่โขงที่เชื่อมโยงกัน” ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ทางการเมืองที่จะทำให้ประเทศสมาชิก ACMECS มีความเชื่อมโยงกันทางเศรษฐกิจในหลากหลายมิติ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ขนส่ง ค้าขาย และทำธุรกรรมข้ามแดน เช่น การพัฒนาเส้นทางคมนาคม เครือข่ายอินเตอร์เน็ต และสายส่งไฟฟ้า การปรับปรุงกฎระเบียบทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกัน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อรองรับการค้าและการเงินในยุคดิจิทัล เช่น ฟินเทค อีคอมเมิร์ซ โดยต้องคำนึงถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ
ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ ไทยจะเสนอให้ที่ประชุมรับรองร่างแผนแม่บท 5 ปี ซึ่งเป็นครั้งแรกและเป็นข้อเสนอของไทยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ ACMECS ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อขับเคลื่อนประเทศสมาชิก ACMECS ให้เชื่อมโยงกันเสมือนเป็นเศรษฐกิจเดียวกัน และสามารถเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก และจะเสนอจัดตั้งกองทุน ACMECS เพื่อเป็นแหล่งทุนเพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้แทนจากประเทศอื่น ๆ และองค์การระหว่างประเทศได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีเปิด อาทิ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย

ACMECS หรือยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขงเป็นข้อริเริ่มของไทยเมื่อปี 2546 มีการประชุมผู้นำมาแล้ว 7 ครั้ง มุ่งเน้นนำความเจริญสู่แนวชายแดนเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ สมาชิก ACMECS มีประชากรรวมกันมากกว่า 230 ล้านคนหรือประมาณ 1 ใน 3 ของอาเซียน มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 6 – 8 ต่อปี จึงเป็นอนุภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT ซึ่งจะมีการบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และผ่านเฟซบุ๊ค (facebook live) ของ NBT World สำหรับการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.acmecs2018.org