การสัมมนาเรื่อง “แนวปฏิบัติด้านเขตแดนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนแม่น้ำโก-ลก” และกิจกรรมให้ความรู้ด้านเขตแดนไทย-มาเลเซีย

การสัมมนาเรื่อง “แนวปฏิบัติด้านเขตแดนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนแม่น้ำโก-ลก” และกิจกรรมให้ความรู้ด้านเขตแดนไทย-มาเลเซีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ค. 2567

| 94 view

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “แนวปฏิบัติด้านเขตแดนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนแม่น้ำโก-ลก” จัดโดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่โรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการทั้งฝ่ายปกครองและความมั่นคงในพื้นที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านเขตแดนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนแม่น้ำโก-ลก โดยมีวิทยากรจากกองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมแผนที่ทหารและกรมอุทกศาสตร์

นอกจากนี้ กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ได้ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ด้านเขตแดนไทย-มาเลเซียกับชุมชนและนักเรียนที่โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง) อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาสโดยมีการบรรยายและจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนและการเก็บกู้ทุ่นระเบิด และการนำคณะนักเรียนและชุมชนร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาหลักอ้างอิงเขตแดนในพื้นที่จริง โดยการสัมมนาและกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศในด้านการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน

กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงมาเลเซีย ให้มีความชัดเจน เนื่องจากเส้นเขตแดนที่ชัดเจนจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งจากการใช้พื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะปัจจุบันที่ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ชายแดนมากขึ้น นอกจากนี้ เส้นเขตแดนที่ชัดเจนจะสนับสนุนการรักษาความมั่นคง และส่งเสริมเศรษฐกิจและการค้าชายแดนระหว่างกันและกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ