รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่กรุงโตเกียว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่กรุงโตเกียว

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2567

| 1,908 view

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือนางคามิกาวะ โยโกะ (Ms. Kamikawa Yoko) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก ในโอกาสร่วมคณะนายกรัฐมนตรีได้รับเชิญไปกล่าวปาฐกถาต่อที่ประชุม Nikkei Forum ครั้งที่ ๒๙ ที่กรุงโตเกียว โดยก่อนหน้านี้ นางคามิกาวะฯ ได้มีหนังสือแสดงความยินดีที่นายมาริษฯ เข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน (Comprehensive Strategic Partnership: CSP) โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะเกิดจากวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้เป็นศูนย์กลาง (hub) ในภูมิภาค ทั้งยานยนต์แห่งอนาคต การแพทย์และสุขภาพ อาหาร การบิน การท่องเที่ยว ขนส่ง เศรษฐกิจดิจิทัล และการเงิน รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง start up และ SMEs ไทยกับญี่ปุ่น ทั้งนี้ ฝ่ายญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น (Thailand-Japan High Level Joint Commission: HLJC) ครั้งที่ ๖ โดยเร็ว โดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วม เพื่อหารือนโยบายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ เป็นหัวใจสำคัญของความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวไทยเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่สำคัญต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น รัฐบาลไทยพยายามส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน โดยจะพิจารณามาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศและพำนักในไทยให้แก่กลุ่มบุคคลที่เป็น digital nomad ด้วย ซึ่งฝ่ายญี่ปุ่นรับจะพิจารณาต่ออายุมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่คนไทย ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหา overstay ต่อไป ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระหว่างประเทศโดยไทยพร้อมจะร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อสร้างสันติภาพที่ยังยืนในภูมิภาค ประสงค์ที่จะเห็นเมียนมาที่มีสันติภาพ เสถียรภาพและเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังย้ำความจำเป็นของการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้แสดงความชื่นชมข้อริเริ่มของไทยในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ชาวเมียนมาตามแนวชายแดน ซึ่งได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าสอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติตามฉันทามติ ๕ ข้อของอาเซียนด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ