อเมริกาและแปซิฟิก

American Samoa

รายละเอียดภาพรวม

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

-

ประชากร

55,470 คน (ไทย 69 ล้านคน) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

เมืองหลวง

-

ภาษาราชการ

-

ศาสนา

-

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

0.63 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Per Capital

11,398.8 USD (ไทย 6,593.8 USD) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ -5.4 (ไทย ร้อยละ 3.9) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

= บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ (ไทย ร้อยละ 0.7) (ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

ทรัพยากรที่สำคัญ

อุตสาหกรรมหลัก

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

0.97 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.95 ล้าน USD นำเข้า 0.02 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 0.93 ล้าน USD (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

สินค้านำเข้า

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

มีนักท่องเที่ยวจาก American Samoa เดินทางมาประเทศไทยจำนวน 2,000 คน (ข้อมูลปี 2557) และมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไป American Samoa จำนวน 2,000 คน (ข้อมูลปี 2557)

คนไทยในAmerican Samoa

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในAmerican Samoa

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของAmerican Samoaในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 21/01/2020