อเมริกาและแปซิฟิก

แซ็ง-บาร์เตเลมี (Saint-Barthélemy)

รายละเอียดภาพรวม

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

25 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประชากร

9 คน (ไทย 69 ล้านคน)

เมืองหลวง

กุสตาวียา

ภาษาราชการ

ภาษาฝรั่งเศส

ศาสนา

-

ผู้บริหารสูงสุด

-

นายกรัฐมนตรี

-

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

-

วันชาติ

-

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

-

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP

-

GDP Per Capital

GDP Growth

-

สกุลเงิน

= บาท

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ

ทรัพยากรที่สำคัญ

อุตสาหกรรมหลัก

สินค้าส่งออกที่ทำคัญ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สถิติที่สำคัญ

มูลค่าการค้า

0.00 ล้าน USD ไทยส่งออก 0.00 ล้าน USD นำเข้า 0.00 ล้าน USD

สินค้าส่งออก

สินค้านำเข้า

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ไม่มีข้อมูล

คนไทยในแซ็ง-บาร์เตเลมี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในแซ็ง-บาร์เตเลมี

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานของแซ็ง-บาร์เตเลมีในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล
ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 21/01/2020