เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ th new 2
Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand
Intranet
ข้อมูลผู้ใช้เฉพาะภายใน สำหรับข้าราชการ กระทรวงฯ เท่านั้น ไม่พึงเปิดเผย หรือเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ดูแล
Authentication System

Security Code

captcha

Forgot Password

หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือสอบถามปัญหา กรุณาติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร email: ict_program@mfa.mail.go.th