คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการมอบอำนาจฯ - กระทรวงการต่างประเทศ
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการมอบอำนาจฯ
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการมอบอำนาจฯ