แผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ - กระทรวงการต่างประเทศ

แผนแม่บทด้านการต่างประเทศ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

5S Brochure newest?5s 5มี
DOC-2