สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ - กระทรวงการต่างประเทศ