บริการ VISA

รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับเข้าราชอาณาจักรไทย

19 ก.ย. 2562

รายชื่อประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

19 ก.ย. 2562

SMART Visa (2)

19 ก.ย. 2562

การตรวจลงตรา (VISA)

19 ก.ย. 2562

หน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่

19 ก.ย. 2562