ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยความมั่นคงทางไซเบอร์ “Regional Workshop on Cybersecurity: Norms in Cyberspace”

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยความมั่นคงทางไซเบอร์ “Regional Workshop on Cybersecurity: Norms in Cyberspace”

20 ธ.ค. 2559

2,071 view

เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Regional Workshop on Cybersecurity: Norms in Cyberspace ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเกี่ยวกับการสร้างบรรทัดฐานในมิติไซเบอร์ การนำกฎหมายระหว่างประเทศมาบังคับใช้ในมิติไซเบอร์ของประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ รวมทั้งให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นประโยชน์ในการมีบรรทัดฐานและท่าทีร่วมกันในภูมิภาค

การพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทางสังคมที่ดีขึ้น อย่างไรก็ดี ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการเชื่อมต่อในโลกออนไลน์หลอกลวง โจมตี และจารกรรมข้อมูลจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคง โครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ ระบบธนาคาร และระบบขนส่งมวลชนได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงและกว้างขวาง ทั้งนี้ โดยที่การโจมตีทางไซเบอร์เป็นความท้าทายที่ไร้พรมแดน จึงส่งผลให้มีความพยายามที่จะกำหนดบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ์ที่จะช่วยบริหารจัดการมิติไซเบอร์ไม่ให้ถูกใช้ไปในทางที่ผิด และมีช่องทางในการป้องกันความขัดแย้งระหว่างรัฐที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ รวมทั้งนำเอากฎหมายระหว่างประเทศมาบังคับใช้ในมิติไซเบอร์

การประชุมระดับภูมิภาคครั้งนี้จึงนำประเด็นบรรทัดฐานในมิติไซเบอร์และความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับมิติไซเบอร์มาหารือในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในอาเซียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศของไทย สิงคโปร์ และองค์กร ICT for Peace Foundation ร่วมให้ความรู้และอภิปราย โดยการประชุมฯ ยังจะเป็นการส่งเสริมบทบาทนำของไทยในประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอีกด้วย 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ