การประชุมหารือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย

การประชุมหารือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย

28 ธ.ค. 2559

2,175 view

            เมื่อระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายชาตรี อรรจนานันท์ รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย - มาเลเซีย (Joint Thailand - Malaysia Land Boundary Committee: LBC) ร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย ณ เมืองเซอเร็มบัน ประเทศมาเลเซีย

          ทั้งสองฝ่ายได้หารือเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ด้านเขตแดน อาทิ (๑) การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อสร้างและบำรุงรักษารั้วเดี่ยวบนเส้นเขตแดนที่บ้านด่านนอก/บูกิตกายูฮิตัม จังหวัดสงขลา (๒) การจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการรับรองผลการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนแบบคงที่ตามแม่น้ำโก - ลก จังหวัดนราธิวาส และ (๓) การจัดทำร่างแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการกำหนดระยะห่างที่เหมาะสมจากแนวเส้นเขตแดนของโครงการพัฒนาฝ่ายเดียวบริเวณใกล้เส้นเขตแดนไทย - มาเลเซีย รวมถึงหารือเกี่ยวกับการเตรียมการประชุม LBC ครั้งที่ ๒๕ ซึ่งไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปี ๒๕๖๐

            คณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย-มาเลเซีย (LBC) เป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย ที่มีอาณาเขตเชื่อมต่อกันยาวประมาณ ๖๗๔ กิโลเมตร โดยจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ.๒๕๑๕ และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เขตแดนที่ได้ปักปันกันไว้ในอดีตระหว่างไทยและมาเลเซียมีความชัดเจนโดยอยู่บนพื้นฐานของสนธิสัญญา อนุสัญญาและแผนที่ตลอดจนหลักฐานเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          การประชุมหารือครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง และเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาเขตแดนเกิดความคืบหน้าและให้การบริหารจัดการชายแดนของทั้งสองประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ