รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงประเด็นที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลในหนังสือ “๕๐ ปี ๕๐ ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร” (๕ ก.พ. ๒๕๕๖)

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงประเด็นที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลในหนังสือ “๕๐ ปี ๕๐ ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร” (๕ ก.พ. ๒๕๕๖)

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.พ. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ต.ค. 2565

| 4,439 view

 

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และหัวหน้าคณะเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการต่อสู้คดีปราสาทพระวิหารระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับกระทรวงกลาโหม ได้แถลงต่อสื่อมวลชนกรณีที่มีรายงานข่าวว่า ผู้อ่านบางท่านยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือ “๕๐ ปี ๕๐ ประเด็น ถาม-ตอบ กรณีปราสาทพระวิหาร” ในประเด็นเรื่องสันปันน้ำกับเส้นเขตแดน

รองปลัดกระทรวงฯ ได้เรียนยืนยันว่าข้อมูลที่กระทรวงฯ ให้ไว้นั้นถูกต้อง และได้อธิบายเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน ในประเด็นเรื่องสันปันน้ำกับเส้นเขตแดน ว่า ไทยยึดถือสันปันน้ำเป็นเส้นเขตแดนตามข้อบทของอนุสัญญา สยาม-ฝรั่งเศส ปี ค.ศ. ๑๙๐๔  ซึ่ง “สันปันน้ำ” หมายถึงแนวสันต่อเนื่องในภูมิประเทศ เมื่อฝนตกจะแบ่งน้ำเป็นสองส่วน ซึ่งอาจไม่ใช่สันเขาหรือขอบหน้าผา ทั้งนี้ ยังไม่เคยมีการดำเนินการพิสูจน์ทราบทางวิทยาศาสตร์ว่าสันปันน้ำที่แท้จริงอยู่ที่ใด และคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (Joint Border Committee – JBC) ซึ่งเป็นกลไกในการเจรจาเพื่อสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาตามบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก (MOU) ๒๕๔๓ ก็ยังไม่เคยดำเนินการพิสูจน์ทราบสันปันน้ำในบริเวณดังกล่าว

อนึ่ง ในสมัยที่คณะกรรมาธิการปักปันสยาม-ฝรั่งเศส ได้ลงไปยังพื้นที่ดงรักเมื่อปี ค.ศ ๑๙๐๖ ก็ไม่มีหลักฐานว่าคณะกรรมาธิการปักปันเขตแดนสยาม-ฝรั่งเศส ได้ตัดสินใจใด ๆ ในเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร และนับจากนั้นก็ไม่เคยมีการพิสูจน์ทราบสันปันน้ำ