รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบรรยายสรุปแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเดินทางไปทำข่าวการอธิบายทางวาจาเพิ่มเติมกรณีกัมพูชายื่นขอให้ศาลโลกตีความคำพิพากษา คดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ ที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (๑๔ ก.พ. ๒๕๕๖)

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบรรยายสรุปแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเดินทางไปทำข่าวการอธิบายทางวาจาเพิ่มเติมกรณีกัมพูชายื่นขอให้ศาลโลกตีความคำพิพากษา คดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ ที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (๑๔ ก.พ. ๒๕๕๖)

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.พ. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2566

| 2,635 view

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

 

          เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2559 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers' Retreat – AMM Retreat) ที่เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยปีนี้ สปป.ลาวในฐานะประธานอาเซียน ได้กำหนดหัวข้อหลักของการเป็นประธานว่า "เปลี่ยนวิสัยทัศน์ไปสู่ความจริงเพื่อประชาคมอาเซียนที่มีพลวัต" (Turning Vision into Reality for a Dynamic ASEAN Community) การประชุมเเบ่งเป็น 2 ช่วงหารือ ดังนี้

 

            ช่วงที่ 1 ประเด็นภายในอาเซียนเเละประเด็นเร่งด่วนในปี 2559 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของ สปป.ลาว ที่ประชุมเห็นพ้องถึงการสร้างประชาคมอาเซียนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เเละสร้างความตื่นตัว เเละเพิ่มบทบาทของประชาชน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เน้นย้ำหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง เเละลดช่องว่างการพัฒนา

 

          ประเทศไทยเห็นว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องเป็นส่วนสำคัญของการสร้างประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นเเนวทางที่สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SCGs) ของสหประชาชาติ โดยที่ประชุมมอบหมายให้ไทยเป็นผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติในการหารือเกี่ยวกับการผลักดันวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค ประเทศสมาชิกยังควรเร่งเสริมสร้างความเชื่อมโยง ทั้งในด้านเส้นทางคมนาคมขนส่งเเละในด้านกฎระเบียบ เพื่อให้ประชาคมอาเซียนสามารถเป็นฐานการผลิตเเละตลาดร่วมได้อย่างเเท้จริง พร้อมกันนี้ ประเทศสมาชิกก็จำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามที่อาจเกิดจากความเชื่อมโยงที่มากขึ้น อาทิ การบริหารจัดการชายเเดน อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงทางไซเบอร์ เป็นต้น

 

          ที่ประชุมได้หารือถึง "วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025” เเละเห็นว่าเเผนยุทธศาสตร์ของประเทศสมาชิกควรสอดคล้องกับวิทัศน์ดังกล่าว นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้การสนับสนุนประเด็นเร่งด่วนที่ลาวในฐานะประธานอาเซียนให้ความสำคัญ เพื่อส่งเสริมเเละสร้างเสริมความเข้มเเข็งให้กับประชาคมอาเซียน ได้เเก่ การดำเนินการตาม "วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025” การลดช่องว่างการพัฒนา การอำนวยความสะดวกด้านการค้า การส่งเสริมเเละพัฒนา SMEs วาระด้านการเชื่อมโยงภายหลังปี 2015 การท่องเที่ยว การจ้างงานเเละสร้างงาน เเละการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน

 

            ช่วงที่ 2 ประเด็นความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกเเละความเป็นเเกนกลางของอาเซียน ที่ประชุมได้ย้ำความสำคัญของความเป็นเเกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างความสัมพันธ์ระดับภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนเเปลงไป โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศต่าง ๆ เเสดงความสนใจที่จะมีปฎิสัมพันธ์กับอาเซียนในระดับต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยได้เสนอให้อาเซียนมีการประสานงานกันมากขึ้นเเละมีท่าทีร่วมกันก่อนการประชุมต่าง ๆ กับประเทศคู่เจรจา เพื่อให้อาเซียนสามารถเป็นผู้กำหนดทิศทางของการหารือเเละผลักดันผลประโยชน์ของอาเซียนได้

 

          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือกันถึงเเนวทางการดำเนินความสัมพันธ์กับภาคีใหม่ที่เเสดงความสนใจมีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียน ในการนี้ ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป ได้รายงานความคืบหน้าเเละหารือเกี่ยวกับการเตรียมการการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-อียู (ASEAN-EU Ministerial Meeting-AEMM) ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปีนี้ด้วย

 

          ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างบทบาทนำของอาเซียนในภูมิภาค โดยเฉพาะการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เเลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นภูมิภาคเเละระหว่างประเทศ เเละความท้าทายต่าง ๆ อาทิ การก่อการร้าย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนเเปลงสภาพภูมิอากาศ การโยกย้ายถิ่นฐานเเบบไม่ปกติ เเละพัฒนาการของสถานการณ์ในภูมิภาค รวมถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลาง คาบสมุทรเกาหลี เเละทะเลจีนใต้

 

 

********************