รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบรรยายสรุปแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเดินทางไปทำข่าวการอธิบายทางวาจาเพิ่มเติมกรณีกัมพูชายื่นขอให้ศาลโลกตีความคำพิพากษา คดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ ที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (๑๔ ก.พ. ๒๕๕๖)

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบรรยายสรุปแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเดินทางไปทำข่าวการอธิบายทางวาจาเพิ่มเติมกรณีกัมพูชายื่นขอให้ศาลโลกตีความคำพิพากษา คดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ ที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (๑๔ ก.พ. ๒๕๕๖)

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.พ. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ต.ค. 2565

| 2,250 view

 

วันนี้ (๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖) นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าคณะเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการต่อสู้ในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ ได้บรรยายสรุปให้แก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อเดินทางไปรับฟังและรายงานข่าวการอธิบายทางวาจาเพิ่มเติมในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ ที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑.  ศาล ฯ ได้ประกาศตารางเวลา สำหรับการอธิบายทางวาจาเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยการกล่าวถ้อยแถลงของฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาฝ่ายละสองรอบโดยฝ่ายกัมพูชามีกำหนดการแถลงรอบแรก ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. และรอบสองในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ส่วนฝ่ายไทยมีกำหนดการแถลงรอบแรกในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. และรอบสองในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

๒.  ในชั้นนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางไปกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์           

๓. กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสื่อมวลชนที่สนใจเดินทางไปรายงานข่าวการอธิบายทางวาจาเพิ่มเติมในครั้งนี้ ดังนี้ 

๓.๑ การลงทะเบียน ตามที่เคยแจ้งเวียนแล้ว ศาล ฯ จะเปิดให้สื่อมวลชนลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการแถลงด้วยวาจาประมาณ ๑ เดือน  โดยสื่อมวลชนที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของศาล ฯ (http://www.icj-cij.org/presscom/index.php?p1=6&p2=4) ทั้งนี้ เมื่อส่งแบบฟอร์มผ่านเว็บไซต์แล้ว ให้บันทึกหน้าดังกล่าวไว้ และตรวจสอบสถานะของการลงทะเบียนอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อศาลฯ ยอมรับการลงทะเบียนแล้ว ให้พิมพ์เอกสารการยืนยันเก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ศาล ฯ จะส่งแผนผังของศาล ฯ ให้กับสื่อพร้อมคำยืนยันการลงทะเบียน

๓.๒ การเดินทางและโรงแรมที่พัก สื่อมวลชนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและสำรองบัตรโดยสารและที่พักเอง โดยกระทรวงการต่างประเทศได้สำรองห้องพักให้ผู้สื่อข่าวไว้ล่วงหน้าที่โรงแรม Crowne Plaza โรงแรม Ibis และโรงแรม Sebel (รายละเอียดดังแนบ) เนื่องจากโรงแรมทั้งสามแห่งสามารถเดินทางไปที่ศาลฯ และโรงแรม Bel Air ซึ่งเป็นโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนไทยได้สะดวก อย่างไรก็ดี โดยที่ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นเทศกาลท่องเที่ยวสำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์ ประกอบกับจะมีการจัดประชุมระหว่างประเทศในช่วงเวลานั้น กระทรวงการต่างประเทศขอแนะนำให้ผู้สื่อข่าวที่ต้องการเดินทางไปรายงานข่าวในโอกาสนี้ประสานเรื่องการสำรองห้องพักและบัตรโดยสารเครื่องบินในโอกาสแรก เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก จะสามารถสำรองห้องพักตามโรงแรมข้างต้นให้ได้ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เท่านั้น หากเกินกำหนด โรงแรมอาจเต็มหรืออาจปรับราคาสูงขึ้น ในส่วนของการเดินทาง เส้นทางการบินที่สะดวกที่สุด คือการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังกรุงอัมสเตอร์ดัม โดยปัจจุบันมีสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินตรงในเส้นทางดังกล่าวประกอบด้วย สายการบิน KLM สายการบิน EVA Air และสายการบิน China Airlines

๓.๓ การขอรับการตรวจลงตรา สื่อมวลชนที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาจะต้องขอรับการตรวจลงตราสำหรับเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์ หากมีความประสงค์ กระทรวงการต่างประเทศสามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือนำไปยังสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เพื่อขอให้พิจารณาตรวจลงตราให้ผู้สื่อข่าวที่จะเดินทางไปกรุงเฮกในครั้งนี้

๓.๔ การจัดยานพาหนะที่กรุงเฮก หากประสงค์ กระทรวงการต่างประเทศจะจัดบริการให้ผู้สื่อข่าวจากท่าอากาศยานชิปโพล กรุงอัมสเตอร์ดัมไปยังโรงแรมที่พักข้างต้นและจากโรงแรมที่พักไปยังศาล ฯ นอกจากนี้จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารบางมื้อ

๓.๕ การแถลงข่าวของคณะผู้แทนไทย จะมีการจัดแถลงข่าวตามความจำเป็นและเหมาะสมตามความสนใจของผู้สื่อข่าว โดยหากมีการแถลงข่าวของคณะผู้แทนไทย จะมีขึ้นที่ห้องแถลงข่าวที่โรงแรมที่พักของคณะผู้แทนไทย 

๓.๖ การถ่ายภาพนิ่งและการบันทึกวีดิทัศน์ที่ศาลโลก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้ประสานกับศาลโลก เพื่อขออนุญาตให้มีล่ามแปลภาษาไทย ซึ่งศาลโลกให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนั้น จะสามารถรับฟังการถ่ายทอดสดเป็นภาษาไทยผ่านหูฟังภายในห้องที่ศาลโลกได้จัดเตรียมไว้ สำหรับช่างภาพและช่างกล้องสามารถถ่ายภาพและบันทึกภาพใน The Great Hall of Justice ในช่วงต้นของการแถลงด้วยวาจาประมาณ ๕ นาที ทั้งนี้ ห้องศูนย์ข่าวที่ศาลฯ สามารถรองรับนักข่าวได้ประมาณ ๓๐ คน และมีอุปกรณ์ที่สื่อมวลชนต้องการเตรียมไว้ อย่างไรก็ดี หากไม่เพียงพอ กระทรวงการต่างประเทศ จะติดต่อฝ่ายสารนิเทศของศาลฯ เพื่อให้จัดหาห้องที่ใหญ่ขึ้นและเพิ่มอุปกรณ์ที่จำเป็นในห้องผู้สื่อข่าว 

๓.๗ สำหรับผู้สื่อข่าวที่ไม่ได้เดินทางไปกรุงเฮก แต่ติดตามข่าวจากประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศจะจัดแถลงข่าวเพื่อให้ข้อมูลครั้งหนึ่งก่อนออกเดินทางไปกรุงเฮก และจะจัดส่งเอกสารสรุปข้อมูลการต่อสู้คดี ฯ จากกรุงเฮก เพื่อเผยแพร่แก่ผู้สื่อข่าวในประเทศไทยในโอกาสแรกต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มเผยแพร่เอกสารได้ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๖ หรือเมื่อได้รับอนุญาตจากศาล ฯ เป็นต้นไป และหากสื่อมีความประสงค์และสามารถกระทำได้ ก็อาจจัดให้มีการให้สัมภาษณ์สดจากกรุงเฮกด้วย

๓.๘ การติดต่อประสานงาน ผู้สื่อข่าวสามารถประสานในรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางเมริกา สีวะรา นักการทูตชำนาญการ กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๐๓ – ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๐๒๑

********************************