รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เกี่ยวกับการประชุมคณะดำเนินคดีปราสาทพระวิหารของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖)

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เกี่ยวกับการประชุมคณะดำเนินคดีปราสาทพระวิหารของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ (๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖)

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 มี.ค. 2556

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 3,760 view

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการประชุมคณะดำเนินคดีปราสาทพระวิหารของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ โดยกล่าวว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมหารือ  กับคณะที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๗ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่กรุงลอนดอน และได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างถ้อยแถลงของไทยสำหรับการอธิบายทางวาจาเพิ่มเติมระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้หารือถึงแนวทางการถ่ายทอดเสียงการอธิบายทางวาจาเพิ่มเติม ซึ่งโดยปกติ ศาลฯ จะถ่ายทอดภาพและเสียงผ่านทางอินเตอร์เน็ตหากคู่ความไม่ขัดข้อง ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าฝ่ายไทยไม่ขัดข้อง และคณะดำเนินคดีฯ จะพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของการจัดหาล่ามแปลทันที (simultaneous interpreter) เพื่อแปลถ้อยแถลงของทั้งสองฝ่ายเป็นภาษาไทยคำต่อคำ เพื่อให้ประชาชนไทยได้รับทราบในชั้นต้นอย่างทันท่วงที โดยจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสเดียวกันกับการพิจารณาถ้อยแถลง ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะจัดทำข่าวสารนิเทศสรุปผลการอธิบายทางวาจาฯ เผยแพร่ต่อสื่อมวลชนระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและไม่กระทบต่อการต่อสู้คดีฯ

************************************