การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วม ภายใต้คณะกรรมการร่วมไทย-ลาว เพื่อดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง (JTMH) ครั้งที่ ๔

การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วม ภายใต้คณะกรรมการร่วมไทย-ลาว เพื่อดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง (JTMH) ครั้งที่ ๔

19 ธ.ค. 2559

2,217 view

เมื่อระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะผู้แทนไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพเรือ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วม ภายใต้คณะกรรมการร่วมไทย-ลาว เพื่อดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง (JTMH) ครั้งที่ ๔ ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การประชุมดังกล่าวเป็นกลไกสืบเนื่องจากการร่วมกันวางกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศไทย และ สปป. ลาว เมี่อปี ๒๕๕๑ เกี่ยวกับ (๑) ข้อกำหนดมาตรฐานด้านเทคนิคการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง และ (๒) ข้อกำหนดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทรายตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง

ที่ประชุมซึ่งมีนายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานร่วมกับนายบัวผัน เทดดาวัน รองหัวหน้ากรมโยธาธิการทางน้ำ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว ได้หารือแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงข้อกำหนดทั้งสองข้างต้นให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้ร่วมกันวางมาตรการและกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันผลกระทบระหว่างกันจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง และเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณดังกล่าว อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้น

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นก้าวแห่งความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของความพยายามผลักดันกลไกการดูแลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง ให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันดีระหว่างกันของไทยและ สปป.ลาว ในการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดทั้งสองฉบับ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และลดความขัดแย้งระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศเป็นสำคัญ ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ สปป.ลาว ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และช่วยให้แม่น้ำทั้ง ๒ สายเป็นแม่น้ำแห่งมิตรภาพอย่างแท้จริง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ