รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๒

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๒

21 ธ.ค. 2559

2,266 view

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๒ ซึ่งมีกัมพูชาและจีนเป็นประธานร่วม จะติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามวิสัยทัศน์และข้อริเริ่มที่เป็นผลลัพธ์จากการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๑ ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างกลไกการทำงานในสาขาที่ผู้นำเห็นพ้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น และการดำเนินโครงการเร่งด่วนตามรายการโครงการซึ่งที่ประชุมผู้นำให้ความเห็นชอบ รวมทั้งหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือในอนาคตระหว่างประเทศสมาชิกภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง เพื่อรักษาพลวัตให้มีความต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรม

กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการจากที่ประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน  โดยนายกรัฐมนตรีไทยและจีนเป็นประธานร่วมกัน และมีประเทศในลุ่มน้ำโขงอีก 4 ประเทศร่วมเป็นสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับประชาคมอาเซียนในภาพรวม ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา ความร่วมมือในกรอบแม่โขง - ล้านช้าง ได้เน้นการดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมเติมเต็มและต่อยอดการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับการดำเนินการที่มีอยู่แล้วในกรอบความร่วมมืออื่น ๆ อีกทั้งยังมุ่งดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาในลักษณะใต้ – ใต้อีกด้วย