รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องสถานการณ์ในรัฐยะไข่โดยเมียนมากับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องสถานการณ์ในรัฐยะไข่โดยเมียนมากับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน

22 ธ.ค. 2559

1,906 view
          เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการเรื่องสถานการณ์ในรัฐยะไข่ตอนเหนือจากนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา พร้อมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอื่น ๆ ที่กรุงย่างกุ้ง ตามคำเชิญของรัฐบาลเมียนมา โดยฝ่ายเมียนมายอมรับว่าเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมาก แต่รัฐบาลได้พยายามดำเนินการแก้ไขมาโดยตลอด โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้เกิดสันติภาพและความปรองดองแห่งชาติ ขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องภายในของเมียนมา และแสดงความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเมียนมา โดยขอให้รัฐบาลเมียนมาแจ้งช่องทางและรายละเอียดที่ประสงค์รับความช่วยเหลือ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ