การเสวนาเรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริด้านการพัฒนากับการต่างประเทศของไทย” ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

การเสวนาเรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริด้านการพัฒนากับการต่างประเทศของไทย” ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

23 ธ.ค. 2559

2,259 view

          เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการเสวนาเรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริด้านการพัฒนากับการต่างประเทศของไทย” ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยมีนายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดการเสวนา และนางสาวอัจฉรา ไชยสาส์น นักการทูตชำนาญการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรให้แก่ผู้รับฟังจำนวนประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบด้วย อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บุคคลทั่วไป และสื่อมวลชน
​          การเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “สืบสาน...สมานมิตร” ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเจริญพระราชสัมพันธไมตรีกับการต่างประเทศ โดยการเสวนามีเนื้อหาเกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ และเป็นเครื่องมือทางการทูตในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในเวทีโลก  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ