สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา (Venezuela)

สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา (Venezuela)

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.พ. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 598 view

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา (Venezuela)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  มีปริมาณน้ำมันสำรองมากเป็นอันดับที่ 1 ของโลก และเป็นผู้ส่งออกน้ำมันและมีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองมากที่สุดอันดับที่ 8 ของโลก
•  เป็นสมาชิกก่อตั้ง OPEC
•  รัฐบาลเวเนซุเอลาปกครองโดยระบอบสังคมนิยม ต่อต้านสหรัฐฯ และพยายามแสวงหาพันธมิตรในภูมิภาคลาตินอเมริกา
•  เวเนซุเอลาร่วมกับคิวบาและโบลิเวียได้ลงนามความตกลงการค้า ALBA ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มทดแทน FTAA
•  เป็นคู่ค้าอันดับที่ 21 ของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

912,050 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

   (Mr. Nicolás  Maduro)

เมืองหลวง

Caracas

 

 

ประชากร

32 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

   (Mr. Jorge Alberto Arreaza Montserrat)

ภาษาราชการ

สเปน

วันชาติ

5 กรกฎาคม

ศาสนา

คริสต์ (โรมันคาทอลิก)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

27 สิงหาคม 2525 (ค.ศ. 1982)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

210.08 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 VEB = บาท

GDP per Capita

15,100 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 720 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ -13.9 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ปิโตรเลียม ก๊าซ  เหล็ก ทองคำ บ็อกไซต์

อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมน้ำมัน และปิโตรเคมี

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

ปิโตรเลียม บ็อกไซต์ อะลูมินัม เคมีภัณฑ์

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

จีน อินเดีย สิงคโปร์ สเปน

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

สินค้าเกษตร เครื่องจักรกล อุปกรณ์

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

สหรัฐอเมริกา จีน บราซิล โคลอมเบีย

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา

มูลค่าการค้า

50.88 ล้าน USD ไทยส่งออก 46.88 ล้าน USD นำเข้า 4 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 42.88 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ ยางพารา รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล  ผลิตภัณฑ์ยาง

สินค้านำเข้า

สินแร่ โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เครื่องดื่ม น้ำแร่ น้ำอัดลมและสุรา เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 2,956 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปี 2559)

 

คนไทยในสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลา

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Caracas)

หน่วยงานของสาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลาในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562