สาธารณรัฐวานูวาตู (Vanuatu)

สาธารณรัฐวานูวาตู (Vanuatu)

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.พ. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 350 view

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐวานูวาตู (Vanuatu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เป็นแหล่งประมงและแหล่งท่องเที่ยว
• ผู้นำระดับสูงเยือนไทยบ่อยครั้ง และให้ความสำคัญกับการกระชับความสัมพันธ์กับไทย อาทิ รมว. กต. วานูอาตูเดินทางเข้าร่วมการประชุม
Thailand-Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2557 และรมว. การคลังวานูอาตูเข้าร่วมการประชุม
Thailand-Pacific Island Countries Forum (TPIF) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558
• ไทยให้ความช่วยเหลือเพื่อจัดการภัยพิบัติจากไซโคลนแพมจำนวน 30,000 USD

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

12,190 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

H.E. Mr. Obed Moses Tallis

เมืองหลวง

Port Vila

นายกรัฐมนตรี

The Hon. Charlot Salwai Tabimasmas

ประชากร

276,244 คน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

The Hon. Ralph  Regenvanu

ภาษาราชการ

อังกฤษ บิสลามา

วันชาติ

30 กรกฎาคม

ศาสนา

คริสต์

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

21 กันยายน 2525 (ค.ศ. 1982)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

0.86 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 VUV = 0.29 บาท

GDP per Capita

3,123.6 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.6 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 4.5 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

สัตว์น้ำ ป่าไม้ แร่ธาตุ

อุตสาหกรรมหลัก

มะพร้าวแห้ง โกโก้ กาแฟ ปศุสัตว์ ไม้

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

มะพร้าวแห้ง เนื้อวัว โกโก้ ไม้ ผลคาวา กาแฟ

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

ฮอนดูรัส ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักร อาหาร เชื้อเพลิง

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

รัสเซีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐวานูวาตู

มูลค่าการค้า

28.73 ล้าน USD ไทยส่งออก 13.59 ล้าน USD นำเข้า 15.14 ล้าน USD จึงขาดดุลการค้า -1.55 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2561)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป น้ำตาลทราย

สินค้านำเข้า

สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ

การลงทุน

ไม่มีข้อมูล

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐวานูวาตูเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 208 คน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 51 จากปี 2558)

คนไทยในสาธารณรัฐวานูวาตู

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐวานูวาตู

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

หน่วยงานของสาธารณรัฐวานูวาตูในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 23 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 5 มีนาคม 2562