การฉลองครบรอบ ๔๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – เวียดนาม พ.ศ. ๒๕๕๙

การฉลองครบรอบ ๔๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – เวียดนาม พ.ศ. ๒๕๕๙

29 ม.ค. 2559

2,221 view
            เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ กระทรวงการต่างประเทศจัดงานแถลงข่าวการฉลองครบรอบ ๔๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม ที่ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมเอเชียตะวันออก นายเหวียน ตัด ถั่น (H.E. Mr. Nguyen Tat Thanh) เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสมาคมมิตรภาพไทย - เวียดนาม นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย - เวียดนาม นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม และนายวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 
            การเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนามวันนี้เป็นกิจกรรมแรกของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์ฯ ที่กระทรวงการต่างประเทศมีแผนงานจะจัดตลอดทั้งปีร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันวิชาการต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและที่เวียดนาม โดยกระทรวงการต่างประเทศกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “Embarking on the 5th Decade of Relations: Towards a Strengthened Strategic Partnership” ตามผลการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเน้นความสัมพันธ์สู่ทศวรรษที่ ๕ ที่มุ่งมองไปข้างหน้าเพื่อความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเน้นส่งเสริมให้ภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนของทั้งสองประเทศได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง และมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นเพื่อความเข้มแข็งของความสัมพันธ์ในระยะยาว
 
            นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง และการส่งเสริมผลักดันกลไกความร่วมมือระหว่างกันในสาขาต่าง ๆ ให้มีความก้าวหน้าแล้ว ฝ่ายไทยกำหนดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ฯ ได้แก่ 
            (๑) การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนและนักออกแบบรุ่นใหม่ 
            (๒) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทาตราไปรษณียากรที่ระลึกร่วมกับไปรษณีย์เวียดนาม โดยใช้ภาพหุ่นกระบอกไทยและหุ่นกระบอกน้ำของเวียดนามเป็นสื่อในการฉลองความสัมพันธ์ 
            (๓) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนงานวิจัย “ไทยกับการกู้ชาติเวียดนาม” โดย ดร.ธัญญาทิพย์ ศรีพนา นักวิจัยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดพิมพ์เป็น หนังสือ pocket book ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ติดตามอ่าน 
            (๔) การจัดสัมมนาส่งเสริมความสัมพันธ์ ไทย – เวียดนาม ร่วมกับเครือข่ายภาควิชาการ โดยมีสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ประสานงานหลัก 
            (๕) ในระดับท้องถิ่น ส่งเสริมให้จังหวัดของไทยและเวียดนามที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์แบบบ้านพี่เมืองน้องร่วมกันแล้วคู่ ๑๔ จังหวัด จัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือน ของผู้บริหารและภาคเอกชน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม โดยมีกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยร่วมให้การสนับสนุน นอกจากนี้ ยังมีแผน ที่จะลงนามสถาปนาความสัมพันธ์แบบบ้านพี่เมืองน้องอีก อย่างน้อย ๓ คู่จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่นกับนครดานัง จังหวัดตราดกับจังหวัดเกียนยางและจังหวัดตราดกับจังหวัดก่าเมา 
            (๖) กระทรวงวัฒนธรรม มีแผนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมของเวียดนาม อาทิ การนำศิลปะการแสดงหลากหลายรูปแบบไปจัดแสดงที่เวียดนาม การจัดเทศกาลภาพยนตร์ โครงการความร่วมมือฐานข้อมูลเกี่ยวกับชาติพันธ์ เป็นต้น 
            (๗) สมาคมมิตรภาพไทย – เวียดนาม มีแผนจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน อาทิ คาราวานมิตรภาพ เทศกาลท่องเที่ยวและวัฒนธรรม การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร รวมทั้งการจัดทารายการโทรทัศน์ “หลอมใจไทย – เวียดนาม” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างกันมากยิ่งขึ้น 
            (๘) สภาธุรกิจไทย – เวียดนาม มีแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ทั้งการลงทุนของนักลงทุนรายใหญ่และผู้ประกอบการ SMEs
 
            สาหรับการจัดกิจกรรมในเวียดนาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทย ตลอดจนภาคเอกชนไทย และชุมชนไทยในเวียดนาม โดยความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ของเวียดนาม จัดกิจกรรมฉลองในโอกาสสำคัญนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
 
            ในโอกาสการแถลงข่าวฯ และการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์ฯ นี้ ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฯ โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจิราพร พนมสวย จากจังหวัดนครสวรรค์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ๑๕,๐๐๐ บาท จากกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – กรุงฮานอย จานวน ๒ ที่นั่ง สนับสนุนโดยบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) และรางวัลที่พักและแพกแกจท่องเที่ยวเวียดนาม สนับสนุนโดยสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย ส่วนผู้ได้รับรางวัลชมเชย ๓ รางวัล คือ นายภานุวิชญ์ นิลแก้ว จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักศึกศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นางสาวพักตร์จิรา เวียงนนท์ จากจังหวัดกรุงเทพมหานคร และนายศิปปะ ทองล้น จากจังหวัดสมุทรปราการ นิสิตคณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งทั้งสามท่านจะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
 
            กระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดจัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ประทรวงการต่างประเทศ โดยเชิญคณะทูตานุทูต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการที่มีส่วนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนาม ตลอดจนสื่อมวลชนและผู้แทนชุมชนเวียดนามในประเทศไทยเข้าร่วมเพื่อฉลองโอกาสสาคัญในปีนี้
 
            สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันต่าง ๆ ที่สนใจนาตราสัญลักษณ์ครบรอบ ๔๐ ปีความสัมพันธ์ฯ ไปเผยแพร่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สามารถมีหนังสือขออนุญาตใช้ ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมายังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อพิจารณาได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ