โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙

โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙

12 ก.พ. 2559

2,703 view
หลักการและเหตุผล
            โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เป็นโครงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิถีชีวิตพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริให้กับเยาวชน ผ่านการลงมือทำ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สร้างพลังจิตอาสาสู่การพัฒนาสังคมและสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความรู้และทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประโยชน์สุขที่ประชาชนได้รับจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่สาธารณชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้เรียนรู้วิถีการพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริผ่านการลงมือทำ ทำให้เยาวชนได้มองเห็นคุณค่าวิถีชีวิตไทย ใต้ร่มพระบารมี เข้าใจผู้อื่นและพัฒนาตนเองสู่การมี จิตอาสาช่วยเหลือสังคมส่วนรวม  และเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง และมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนและชุมชนไทยในต่างประเทศ
 
สถานที่
            ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียง
 
ระยะเวลา
            ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
รูปแบบกิจกรรม
            ๑. เรียนรู้แนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
            ๒. เรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิตและใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนชนบท
            ๓. ลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ร่วมกับชุมชนชนบท
            ๔. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเพื่อนเยาวชนจิตอาสา
            ๕. ลงมือทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อส่วนรวม
 
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ได้แก่
เยาวชนที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ รวมจำนวน ๕๐ คน มีรายละเอียดดังนี้
            ๑. เยาวชนไทยที่ศึกษาในประเทศไทย จำนวน ๔๐ คน
            ๒. เยาวชนไทยที่ศึกษาในต่างประเทศ หรือ เยาวชนที่ศึกษาวิชาไทยศึกษา (Thai Studies) และสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ จำนวน ๑๐ คน
 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
            ๑. เป็นเยาวชนที่ศึกษาระดับอุดมศึกษา 
            ๒. มีอายุระหว่าง ๑๘  – ๒๓ ปี  
            ๓. มีความมุ่นมั่น อยากเรียนรู้  ตั้งใจลงมือทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
            ๔. มีจิตอาสา มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดใจรับประสบการณ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
            ๕. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา ๒๖ วัน
            ๖. มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  
 
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ โดย
            ๑. สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร ได้ที่ www.ohm.go.th/jitarsa  
            ๒. เขียนบทความ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษเอสี่ ขนาดตัวอักษร ๑๖ พ้อยท์
หรือ Clip Video ความยาวไม่เกิน ๒ นาที หรือ รูปภาพพร้อมคำบรรยาย ขนาด ๔ x ๖ นิ้ว หัวข้อ “ฉันอยากเรียนรู้งานของพ่อ  สานต่องานของแม่ ในถิ่นภูพาน”
            ๓. ส่งใบสมัคร รูปถ่ายตนเอง ๑ รูป และเอกสาร (บทความ,Clip Video,รูปภาพ) มาที่ E-mail :jitarsa@ohm.go.th
                 ที่อยู่: กองข่าว  สำนักราชเลขาธิการ ถนนหน้าพระลาน  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐ (วงเล็บมุมซอง เยาวชนจิตอาสา รุ่นที่ ๔)  
 
หมดเขตรับสมัคร วันที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๕๙ และประกาศผล วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

media-center-20160212-135818-737807.pdf
media-center-20160212-135825-251439.pdf