สหรัฐอเมริกา (United States of America)

สหรัฐอเมริกา (United States of America)

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.พ. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ต.ค. 2565

| 742 view

 

 

 

 

 

 

สหรัฐอเมริกา (United States of America)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ปัจจุบัน สหรัฐฯ มีนโยบาย “America First” เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างรายได้และเพิ่มการจ้างงานในประเทศ รวมทั้งสร้างความปลอดภัยให้ประเทศและประชาชน
สหรัฐฯ ยังคงต้องการเสริมสร้างพันธมิตรในภูมิภาคเพื่อถ่วงดุลและเพิ่มอำนาจเจรจาต่อรองกับจีน และป้องปรามภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ เป็นหลัก
• เป็นตลาดที่มีกำลังซื้อมากที่สุด และเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 3 ของไทย
• นอกจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ ไทยเน้นส่งเสริมความสัมพันธ์รอบด้านกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

9,826,675 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

โดนัลด์ เจ. ทรัมป์ (Donald J. Trump)

เมืองหลวง

Washington DC

 

 

ประชากร

326 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ภาษาราชการ

อังกฤษ

วันชาติ

4 กรกฎาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 51 (โปรเตสแตนท์) คริสต์ ร้อยละ 24 (โรมันคาทอลิก) คริสต์ ร้อยละ 2 (มอร์มอน) พุทธ ร้อยละ 1 อิสลาม ร้อยละ 1

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

1 มกราคม 2559 (ค.ศ. 2016)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

19,390.6 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 USD = 32.79 บาท (ณ วันที่ 13 ก.ย. 2561)

GDP per Capita

59,531.7 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 2.1 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 2.3 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ถ่านหิน ทองแดง เกลือ ยูเรเนียม ทองคำ ก๊าซธรรมชาติ

อุตสาหกรรมหลัก

ปิโตรเลียม เครื่องยนต์เครื่องบิน อุปกรณ์การสื่อสาร เคมีภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อาหารแปรรูป

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

สินค้าประเภททุน (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์) สินค้าสำหรับอุตสาหกรรม (ยาง ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ พลาสติก) และสินค้าบริการ (สิทธิทางปัญญา)

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

 

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ อาหารทะเลแปรรูป

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

แคนาดา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เม็กซิโก จีน

สถิติที่สำคัญไทย-สหรัฐอเมริกา

มูลค่าการค้า

41,368.68 ล้าน USD ไทยส่งออก 26,570.41 ล้าน USD นำเข้า 14,798.27 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 11,772.14 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ อาหารทะเลแปรรูป

สินค้านำเข้า

สินค้าประเภททุน (เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์) สินค้าสำหรับอุตสาหกรรม ( ยาง ปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์ พลาสติก) และสินค้าบริการ (สิทธิทางปัญญา)

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 99.43 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 1,687.31 ล้าน USD

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 1,056,124 คน

คนไทยในสหรัฐอเมริกา

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสหรัฐอเมริกา

สถานเอกอัครราชทูต (Washington DC) สถานกงสุลใหญ่ () สถานกงสุลใหญ่ (New York) สถานกงสุลใหญ่ () สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Montgomery) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Denver) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Coral Gables) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Atlanta) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Honolulu) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (New Orleans) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Boston) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Kansas) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Tulsa) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Portland) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Texas) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (El Paso) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Texas) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Utah) คณะทูตถาวร (New York)

หน่วยงานของสหรัฐอเมริกาในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 31 มกราคม 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562