คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติในการอยู่เวรกระทรวงฯ
12 มิ.ย. 2562
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายสารบรรณ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ
12 มิ.ย. 2562
คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศ
29 มี.ค. 2562
ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารราชการของกระทรวงฯ
29 มี.ค. 2562