ประกาศ

ประกาศ

นโยบายการบริหารและการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การจัดการทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567

22 เม.ย. 2567

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การจัดการทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

5 เม.ย. 2566

แผนกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2566-2570)

5 เม.ย. 2566

นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ

11 เม.ย. 2565

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

11 เม.ย. 2565

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8 เม.ย. 2564

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

18 มิ.ย. 2563

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562-2565

19 มิ.ย. 2562

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ.2561-2565

19 มิ.ย. 2562