ประกาศ

ประกาศ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ปัจจัย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

31 ม.ค. 2565

มาตรการการสร้างขวัญและกำลังใจ

11 พ.ค. 2564

หลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการต่างประเทศ

21 เม.ย. 2564

คู่มือการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

8 เม.ย. 2564

ข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการทูต การกงสุล และการต่างประเทศ พ.ศ. 2552

8 เม.ย. 2564

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงการต่างประเทศ ฉบับลงวันที่ 18 มี.ค. 2563

18 มิ.ย. 2563

หลักเกณฑ์การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ

19 มิ.ย. 2562