ประกาศ

ประกาศ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ผลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

19 ธ.ค. 2566

รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566)

27 เม.ย. 2566

การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

10 เม.ย. 2566

ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

11 เม.ย. 2565

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

8 เม.ย. 2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

18 มิ.ย. 2563

ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2561

19 มิ.ย. 2562

รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561

19 มิ.ย. 2562

รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานประจำปี ๒๕๖๑ และแผนการจัดกิจกรรมฯ ประจำปี ๒๕๖๒

19 มิ.ย. 2562