มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔(๘๐ แกรม) จำนวน ๑๒๕ รีม งวดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.พ. 2563
ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า Pocket Wifi สำหรับการเดินทางไปราชการ ณ กรุงบูดาเปสต์ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.พ. 2563
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
25 ก.ค. 2562
ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 19/2562 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารเว็บไซต์ ประจำศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
5 มิ.ย. 2562
ประกาศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 19/2562 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารเว็บไซต์ ประจำศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
5 มิ.ย. 2562
การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุดและหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 13 คัน
8 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และปลอกผ้านวม สำหรับห้องพักเจ้าหน้าที่เวรกระทรวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 เม.ย. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
1 เม.ย. 2562