ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - กระทรวงการต่างประเทศ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สัมมนาเชิงวิชาการประจำปี 2555

3 ม.ค. 2557

รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

3 ม.ค. 2557

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

23 เม.ย. 2556

รายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

22 พ.ย. 2555

ประมวลภาพการอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข่าวสาร ปี 2552

30 มิ.ย. 2555

การขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ

30 มิ.ย. 2555

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

30 มิ.ย. 2555

คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

30 มิ.ย. 2555

ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร

30 มิ.ย. 2555