ประกาศ

ประกาศ

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

การประเมินด้านการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ ของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (1 ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

31 พ.ค. 2562

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี ตามแผนปฏิรูปองค์การ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) ของกระทรวงการต่างประเทศ

29 มี.ค. 2562