การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานประจำปี ๒๕๖๑ และแผนการจัดกิจกรรมฯ ประจำปี ๒๕๖๒
12 มิ.ย. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงการต่างประเทศ
12 มิ.ย. 2562
หลักเกณฑ์การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ
12 มิ.ย. 2562
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12 มิ.ย. 2562
รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561
1 เม.ย. 2562
ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2561
1 เม.ย. 2562
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ.2561-2565
1 เม.ย. 2562
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562-2565
1 เม.ย. 2562