การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานประจำปี ๒๕๖๑ และแผนการจัดกิจกรรมฯ ประจำปี ๒๕๖๒

12 มิ.ย. 2562

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงการต่างประเทศ

12 มิ.ย. 2562

หลักเกณฑ์การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ

12 มิ.ย. 2562

แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

12 มิ.ย. 2562

รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2561

1 เม.ย. 2562

ผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2561

1 เม.ย. 2562

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ.2561-2565

1 เม.ย. 2562

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562-2565

1 เม.ย. 2562